Summons to the extra shareholders meeting in April

Aktieägarna i Senseair AB (publ), org.nr. 556475-5519, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019, kl. 11:00 i Lindskog Malmström Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 14 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 26 mars 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 mars 2019.
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Senseair AB, Box 96, 820 60 Delsbo, eller via e-post, meeting@senseair.com, senast den 26 mars 2019. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.  För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, senseair.com. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetsshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman.

 

Förslag till dagordning:

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande för stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Ändring av bolagsordning paragraferna 1 ” Bolagets firma”, 6 ”Aktieslag”, 10, ”Kallelse till bolagsstämma”, 12 ”Föranmälan” samt 14 ”Avstämningsförbehåll.
 • Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 7.  Styrelsen föreslår att bolagsordningen § 1 ”Bolagets  firma”, § 6 ”Aktieslag”, § 10 ” Kallelse till bolagsstämma”, § 12 ” Föranmälan”  and § 14 ”Avstämningsförbehåll”   ändras enligt följande :

 • 1 ” Bolagets firma är Sensair AB”
 • 6 ”Aktierna kan vara av två serier, serie A eller serie B. Av varje aktieserie kan utges högst 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. A-aktie medför tio (10) röster per aktie, B-aktie medför en (1) röst per aktie. På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran skall ange hur många aktier som önskas omvandlas. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål därefter anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och antecknats i aktieboken”
 • 10 ”Kallelse till såväl ordinarie som extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Detta gäller även då fråga är om ändringa av bolagsordning skall behandlas på stämman.”
 • 12 Utgår och nuvarande § 13 blir ny § 12
 • 14 Utgår


Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Delsbo, mars 2019,

Styrelsen       

Senseair AB (publ)