Summons to the extra shareholders meeting of Senseair AB (publ)

The shareholders of SenseAir AB (publ) are summoned to the Shareholders Meeting on Wednesday 13 June 2018, at 11:00 a.m. at Lindskog Malmström Advokatbyrå, Norrmalmstorg 14, Stockholm, Sweden. Registration opens at 10:30 a.m.

Proposed agenda (Swedish)

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Ändring av bolagsordning paragraferna 8 “Styrelse” och “13”, Räkenskapsår

 

Read the full summons:

Summons (Swedish)

Addendum to the general meeting of shareholders in Senseair AB on 13 / 6-2018